Verona

 V-loze-A 160 Ліжко 120,8/58,5 175,3 220
 V-loze-A 180 Ліжко 120,8/58,5 195,3 220
 V-loze A/N 160 Ліжко 120,8/43 175,3 220
 V-loze-A/N 180 Ліжко 120,8/43 195,3 220
 V-loze-AP/N 160 Ліжко 108,5/43 175,3 220
 V-loze-AP/N 180 Ліжко 108,5/43 195,3 220
 V-loze-T 160 Ліжко 121,5/43 186,9 213
 V-loze-2T 160 Ліжко 121,5/43 186,9 213
 V-loze-P/N 160 Ліжко 121,5/43 186,9 213
V-loze-O/N 160 Ліжко 122,5/43 197 217,6
V- підйомний механізм+контейнер для білизни 24,5 134,6/154,6 1896
 V-KG/3SZ Комод 87,7 128,4 46,7
 V-SZN Приліжкова тумба 60,8 60 45,6
 V-lustro stojace Дзеркало 175 65 4
 V-toaletka Туалетний столик 180 134 45
 V-Otomana Пуф 41 97 55
 V-4D/G Шафа 206,6 180,5 62,6
 V-3D/G Шафа 206,6 130 62,6